Bezpieczeństwo to złożony proces.
My potrafimy sprawnie kierować
tym procesem.

Szkolenia tradycyjne

Szkolenia w dziedzinie BHP

Czas trwania szkolenia: od 3 godzin

Aby rozmawiać o szkoleniach bhp należy zastanowić się jakie przepisy regulują wymóg przeprowadzania szkoleń z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy. Podstawą prawną jest ustawa 26 czerwca 1974 r. Kodeks Pracy:

Art. 237 (3)

§ 1. Nie wolno dopuścić pracownika do pracy, do której wykonywania nie posiada on wymaganych kwalifikacji lub potrzebnych umiejętności, a także dostatecznej znajomości przepisów oraz zasad bezpieczeństwa i higieny pracy.
§ 2. Pracodawca jest obowiązany zapewnić przeszkolenie pracownika w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy przed dopuszczeniem go do pracy oraz prowadzenie okresowych szkoleń w tym zakresie […]

Aktem wykonawczym do cytowanych powyżej artykułów jest Rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 27 lipca 2004 r. w sprawie szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy wraz z późniejszymi zmianami (Dz. U. Nr 180, poz. 1860):

 • Rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 28 czerwca 2005 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz.U. 2005 nr 116 poz. 972)
 • oraz Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 9 października 2007 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz.U. 2007 nr 196 poz. 1420) Rozporządzenie dokładne reguluje:
  - Rodzaje i formy przeprowadzania szkoleń bhp,
  - Wykaz pracowników obowiązanych do odbycia szkoleń bhp,
  - Zasady przeprowadzania szkoleń w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy
  - Zakres poszczególnych szkoleń bhp,
  - Wymogi dotyczące programów szkoleń,
  - Sposoby prowadzenia dokumentacji szkoleniowej,
  - Zasady zwalniania pracowników z obowiązku odbycia szkolenia.

 

W ramach świadczonych usług zapewniamy szkolenia z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy dla wszystkich grup zawodowych. Szkolenia organizujemy w formie instruktażu, seminariów, kursów, bądź w formie samokształcenia kierowanego w tym e-learning. Dla każdego szkolenia opracowujemy szczegółowe programy szkolenia. Programy uwzględniają specyfikę stanowisk pracy, rodzaj występujących zagrożeń a także zakres prawa pracy powiązany ze stanowiskiem szkolonego. Szkolenie kończy się egzaminem i wydaniem imiennego zaświadczenia potwierdzającego odbycie przez pracownika szkolenia.

 

 • W S T Ę P N E - Instruktaż ogólny

  Przeprowadzamy przed dopuszczeniem pracownika do wykonywania pracy.
  Podlegają mu:
  1. pracownicy nowo zatrudniani
  2. studenci odbywający praktykę studencką
  3. uczniowie szkół zawodowych odbywający praktyczną naukę zawodu


 • O K R E S O W E

  Przeprowadzamy szkolenia w zależności od zajmowanego stanowiska uczestnika szkolenia. Szkolimy zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki :
  1. pracodawców wykonujących zadania służby bezpieczeństwa i higieny pracy
  2. osoby będące pracodawcami oraz inne osoby kierujące pracownikami, w szczególności kierownicy, mistrzowie i brygadziści
  3. pracowników zatrudnionych na stanowiskach robotniczych
  4. pracowników inżynieryjno - technicznych, w tym projektantów, konstruktorów maszyn i innych urządzeń technicznych, technologów i organizatorów produkcji
  5. pracowników służby bezpieczeństwa i higieny pracy i inne osoby wykonujące zadanie tej służby
  6. pracowników administracyjno – biurowych, a także pracowników placówek służby zdrowia, szkół i innych placówek oświatowych, oraz jednostek naukowo -badawczych i innych pracowników wyżej nie wymienionych


 • S P E C J A L N E

  Przeprowadzamy szkolenia wstępne i okresowe dla osób, które będą pracowały lub pracują przy pracach niebezpiecznych oraz innych, gdzie zwiększona jest wypadkowość.
  1. szkolenia wprowadzające do pracy na terenie budowy
  2. szkolenia dla osób pracujących na wysokości (wraz z ćwiczeniami użycia środków chroniących przed upadkiem z wysokości)
  3. szkolenie dla osób pracujących przy odśnieżaniu dachów (wraz z ćwiczeniami użycia środków chroniących przed upadkiem z wysokości)